opc_loader
Print deze pagina:

Algemene voorwaarden Edvaria

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

Voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit, worden, in deze algemene voorwaarden, de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Edvaria: Ed-Varia V.O.F., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 53895037.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Edvaria een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen Edvaria en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Edvaria zich, tegen een tussen partijen nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de levering van producten.
 4. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Edvaria te leveren zaken.
 5. Website: de website van Edvaria waarop de wederpartij, middels de aan haar verstrekte inloggegevens, mede overeenkomsten tot stand kan brengen: edvaria.nl.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Edvaria en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  REGISTRATIE, AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Voor het sluiten van overeenkomsten middels de website is registratie op de website door de wederpartij vereist. De wederpartij kan niet eerder bestellingen plaatsen dan nadat Edvaria de registratie van de wederpartij per e-mail heeft bevestigd. Edvaria verbindt aan het verstrekken van inloggegevens aan de wederpartij de voorwaarde dat de wederpartij daadwerkelijk handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. Voor de verkoop op locatie van Edvaria dient de wederpartij, wanneer Edvaria zulks verlangt, (een kopie van) een geldig bewijs van registratie van de wederpartij bij de Kamer van Koophandel alsmede haar btw-identificatienummer te overleggen alvorens een koop te kunnen sluiten.
 3. Elk aanbod van Edvaria is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Edvaria, binden hem niet.
 5. Een aanbod van Edvaria geldt niet automatisch voor vervolgorders. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgorders zonder dat Edvaria gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de wederpartij ter hand te stellen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Edvaria nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Edvaria, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Edvaria anders aangeeft. Wordt een bestelling via de website geplaatst, dan geldt de overeenkomst pas als gesloten op het moment dat Edvaria de bestelling van de wederpartij langs elektronische weg heeft bevestigd.

ARTIKEL 4. |  LEVERING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering van middels de website bestelde producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Voor bezorging van producten kunnen minimale ordergroottes of –bedragen worden bedongen, wat uitdrukkelijk uit het aanbod voortvloeit.
 2. In geval van bezorging wordt gebruik gemaakt van postorderbedrijven of koeriersdiensten die zelf de bezorgroute en bezorgtijd bepalen. Edvaria heeft hierdoor geen invloed op het exacte tijdstip waarop de producten worden afgeleverd en draagt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 3. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat middels de website bestelde producten op locatie van Edvaria worden afgehaald, geschiedt dit uitsluitend op een nader tussen partijen overeen te komen tijdstip.
 4. Het risico van de verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 5. De wederpartij is verplicht de producten af te nemen op het moment waarop deze aan haar worden afgeleverd dan wel haar ter beschikking staan. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. Het bepaalde in dit lid, laat de rechten van Edvaria als bedoeld in artikel 9 onverlet.
 6. Het is Edvaria toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd is Edvaria gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 5. |  BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR VOLGENS SPECIFICATIE VAN DE WEDERPARTIJ TE BEWERKEN PRODUCTEN

 1. Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de levering van volgens specificatie van de wederpartij te bewerken producten, zoals in geval van drukwerk, vindt dit artikel toepassing, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en/of uitvoering van de overeenkomst nodig is, is de wederpartij, al dan niet op verlangen van Edvaria, steeds gehouden zo spoedig als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle informatie aan Edvaria ter beschikking te stellen, op de door Edvaria voorgeschreven wijze. Indien Edvaria voor het verstrekken van specificaties door de wederpartij aanleverinstructies verstrekt, dient de wederpartij deze instructies strikt in acht te nemen. Voorts dient de wederpartij Edvaria steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 3. Geleverde producten als bedoeld in dit artikel worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden indien zij zijn vervaardigd conform de door de wederpartij geaccordeerde conceptontwerpen of bij gebreke van conceptontwerpen, de door de wederpartij verstrekte specificaties.
 4. Indien de wederpartij haar verplichtingen uit lid 2, niet tijdig of deugdelijk nakomt, is Edvaria, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en alle daaruit voortvloeiende vertragingsschade voor rekening van de wederpartij te brengen.

ARTIKEL 6. |  ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. De wederpartij dient op het moment van levering van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan Edvaria.
 2. In geval van ten tijde van de levering niet-zichtbare gebreken, dient de wederpartij binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, dan wel redelijkerwijs in kennis had moeten geraken, mededeling te doen aan Edvaria.
 3. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Edvaria uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij nimmer op.
 5. Vermelde en/of overeengekomen eigenschappen van de producten kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van de producten welke de wederpartij redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in kleuren, maten en gewichten. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen zijn geen grond voor reclame en biedt voor de wederpartij geen grond haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 7. |  LEVERINGSTERMIJNEN EN GARANTIE

 1. Indien Edvaria voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Edvaria deze gegevens heeft ontvangen.
 2. Edvaria spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd biedt de wederpartij in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Edvaria garandeert dat de aard en hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden en de producten ten tijde van de levering vrij zijn van gebreken. Garantie is voor het overige beperkt tot de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantie en/of eventuele fabrieksgarantie die vanwege de fabrikant van de producten is verstrekt. Voor risico van de wederpartij komen in elk geval gebreken die na levering ontstaan als gevolg van een van buiten komende oorzaak of die het gevolg zijn van een niet aan Edvaria of zijn toeleveranciers toe te rekenen omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften en reparaties of andersoortige bewerkingen aan de producten die niet met toestemming van Edvaria zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 8. |  OVERMACHT

 1. Edvaria is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort.
 3. Indien en voor zover de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Indien Edvaria bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Edvaria is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Edvaria ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Edvaria gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is Edvaria gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Edvaria op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Edvaria ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Edvaria de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Edvaria vermelde prijzen exclusief btw en verzend- en bezorgkosten.
 2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Edvaria gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. Edvaria is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór levering van de producten openbaren, aan de wederpartij door te berekenen.
 4. Onverminderd het bepaalde in de vorige twee leden, is Edvaria te allen tijde gerechtigd zijn prijzen te wijzigen. De hier bedoelde prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.
 5. Edvaria is gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In geval van vooruitbetaling kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zolang de vooruitbetaling niet is voldaan.
 6. Onverminderd het bepaalde in lid 5, dient de betaling, in geval overboeking na levering is overeengekomen, te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum, op de door Edvaria voorgeschreven wijze. Contante betalingen op locatie van Edvaria, geschieden uiterlijk bij aflevering van de producten.
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 11. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Edvaria is nimmer verder aansprakelijk dan, voor zover van toepassing, krachtens de garantievoorwaarden is bepaald. Indien desondanks toch aansprakelijkheid van Edvaria bestaat, is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in het overige van deze algemene voorwaarden is bepaald.
 2. Edvaria is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Edvaria is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie.
 4. Edvaria heeft te allen tijde het recht de schade waarvoor Edvaria, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk is, te herstellen. De wederpartij dient Edvaria hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Edvaria ter zake vervalt.
 5. Indien op basis van de omstandigheden van het geval toch aansprakelijkheid van Edvaria mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Edvaria betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Edvaria nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval, op basis van de door Edvaria afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
 6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Edvaria bedraagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, één jaar.
 7. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Edvaria, zal de wederpartij Edvaria vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Edvaria, alsmede het gebruik van de door of namens Edvaria geleverde producten.

ARTIKEL 12. |  EMBALLAGE EN ANDERE IN BRUIKLEEN GEGEVEN MATERIALEN

 1. De wederpartij is gehouden emballage en andere in bruikleen gegeven materialen volgens de door Edvaria verstrekte instructies aan hem te retourneren. De wederpartij verklaart bij aflevering daarvan uitdrukkelijk dat de emballage en materialen in goede staat en vrij van gebreken door haar in ontvangst zijn genomen.
 2. Indien de emballage niet, niet tijdig of niet in goede staat wordt geretourneerd, is Edvaria gerechtigd de daaruit voor Edvaria voortvloeiende schade aan de wederpartij in rekening te brengen. In geval van verlies en beschadiging van telefoondisplays geldt een vervangingswaarde per display van € 150,- (excl. btw), onverminderd het recht van Edvaria volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Edvaria verkochte en geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de door Edvaria verkochte producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Edvaria hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Edvaria of de door Edvaria aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Edvaria is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 5. Als de wederpartij, nadat de verkochte producten door of namens Edvaria aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

 

 

ARTIKEL 14. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

Edvaria dan wel zijn toeleveranciers behouden zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendom voor ten aanzien van de producten, de door hen gevoerde merknamen en gebruikte afbeeldingen. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, reproduceren of openbaren op een andere wijze dan uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit.

ARTIKEL 15. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Edvaria wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.